Çalışma Alanlarımız

Doğru Yerdesiniz!

Danışan ve müvekkillerimizi dinliyor, karşılıklı güven içerisinde hızlı ve etkili sonuç alıyoruz. Sunduğumuz çözümlerle sorunların yeniden oluşmasına engel oluyoruz.
2007’den bu yana uzman kadromuzla birlikte hukukun birçok alanında hizmet vermeye devam ediyoruz.
avukat-ofis-1280x720

Çalıştığımız Alanlar

İş Hukuku Nedir?

İşçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalı.

Hizmetler
 • Arabuluculukta Taraf Vekilliği
 • İşveren Hukuki Danışmanlığı
 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • İşçi Ücret ve Tazminat Alacak Davaları
 • İşe İade Davaları
 • Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • İş Kazaları / Meslek Hastalıkları Davaları
 • Hizmet Tespit Davaları
Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini konu alan medeni hukuk kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Hizmetler
 • Anlaşmalı / Çekişmeli Boşanma / Evliliğin Butlanı /Ayrılık Davaları
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi / Alacak Davaları
 • Velayet / Vesayet / Kayyım Atama
 • Nafaka / Maddi – Manevi Tazminat
 • Soybağına İlişkin Davalar
Miras Hukuku Nedir?

Miras Hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Hizmetler
 • Mirasçılık Belgesi ve İptali Davaları
 • Vasiyetname, Miras Sözleşmesi Davaları
 • Miras Nedenli Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Tenkis Davaları
 • Tereke Davaları
Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat hukuku, kişilerin devlet veya tüzel veya gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir fiil sonucunda uğradıkları zararın giderilmesini kapsayan bir hukuk dalıdır.

Hizmetler
 • Arabuluculukta Taraf Vekilliği
 • Trafik Kazasından Doğan Tazminat Davaları
 • Haksız Fiil Sebebiyle Tazminat Davaları
 • Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Tazminat Davaları
 • Sözleşmeden Doğan Tazminat Davaları
 • Tıbbi Uygulama Hataları Kaynaklı Tazminat Davaları
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davaları
İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda devreye girecek adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır.

Hizmetler
 • İlamlı / İlamsız / Kambiyo Senedi Takipleri
 • İtiraz / İtirazın İptali Davaları
 • Rehin / İpotek Takipleri
 • İhtiyati Haciz Talepleri
 • Menfi Tespit - İstirdat Davaları
 • Sıra Cetveline İtiraz
 • Konkordato, İflas Davaları
Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk kapsamında yer alır ve ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan hukuk kurallarını kapsar.

Hizmetler
 • Tapu iptal ve Tescil Davaları
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Davalar
 • Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davaları
 • Tahliye Davaları
Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuk bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.

Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.

Hizmetler
 • Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Şüpheli ve Sanık Müdafiiliği
 • Mağdur ve Müşteki Vekilliği