Genel Vekaletname Örneği

GENEL VEKALETNAME

 

 

VEKİL EDEN:              

 

 

VEKİL OLAN:           AV. ASLI YILDIZ BEŞİNCİ (İstanbul Barosu, 31911 Sicil no)

                                      Yeşilbağlar Mah. Selvili Sok. No:2/2 Helis Beyaz Ofis B Blok Kat:1 D:111 Pendik İstanbul

                                      Kartal Vergi Dairesi 742 810 360 34

                                      

Şimdiye kadar gerek lehime gerek aleyhime açılmış veya açıla­cak bilumum davalardan, takiplerden, ihtilaflardan, hak ve menfaatler­imin korunmasından, muhafazasından ve müdafasından ve ayrıca, her hususda Ahzu kabza, bu sebeplerden dolayı Sigorta şirketlerinde, T.C. Mahkemelerinin, Meclislerinin Daire ve müesseselerinin her kısım ve derecesinde, her sıfat tarik ve suretle beni temsile, hak ve menfaatlerimin müdafaa ve muhafazası için münasip görece­ği muamele­leri takip, icra ve ifaya, resmi kayıtları tetkike, örneklerini isteyip almaya ve ibraza, kendi imzas­ıyla her nevi dilekçe, namıma ödenecek olan paral­arı tahsil etmeye, evrak ve lahiyalar tanzim ve takdime, davalar ikamesine, davadan feraga­te, feragati davayı kabule, temyizi davaya, temyizden feraga­te, tebliğ ve tebellüğ­e, ihtarname, protesto keşidesine ve cevap itaasına, delil ikamesi­ne, ve ikame edilen delilleri kabule, redde, şahit ikame, red ve kabule, hakim, aza, katip ve hakem reddi­ne, de­lil tesbitine ve ikame edilen delilleri kabule ve redde, ke­şif, tatbikat, temyiz, tashihi karar, iadei muhakeme, mürafaa talebinde bulun­maya, hakem, ehlivu­kuf, ehlihi­bre, mümeyyiz, muhasip tayin ve azle, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, icrai haciz koymaya ve kald­ırmaya, merci tayinine, duruşma ve mürafaalarda hazır bulun­maya, icra dairelerinde, Mahkemelerde, Yargıtay, D­anıştay ve diğer bilumum devlet dairelerinin hepsinde gerekli işlemleri sonuna kadar ifaya, sulh ve ibraya, tazminat talebinde bulunmay­a; sahibi bulunduğum özel otomobilin hasara uğraması nedeniyle, mali mesuliyet ve kasko sigorta sözleşmesiyle sigortalı bulunan ilgili sigorta şirketleri tarafından verilmesi gereken hasar, zarar, ziyan, tamir, tazminat ve her ne isim altında olursa olsun tüm bedellerini ilgili sigorta şirketlerinden veya havale edilecek olan banka şubelerinden almaya, ahzu kabza, ibra vermeye, uzlaşmaya, gereği halinde hasar tesbiti yaptırmaya, tutulacak tutanağı imzalamaya, itirazda bulunmaya, hakem-bilirkişi seçmeye, gerekli evrak, delil belgelerini ilgili mercilerden temin etmeye, bütün bu hususlardan dolayı, ilgili  sigorta şirketi, trafik idareleri ve yetkili resmi makamlar nezdinde gerekli tüm işlemleri yapmaya, yürütmeye ve imzalamaya, hasar bedeli ile ilgili çekleri tahsil etmeye mezun ve yetkili olmak üzere  tarafımdan verdiğim yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun, onceki avukatlari azletmeye ve yetkili olmak üzere yukarida adi gecenleri vekil tayim ettim.

 

 

Yer: …………………                                                 Tarih: …………………

 

 

 

İMZASI VEKİL EDENİN:                                                           ………