Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Kira, Satım, Karz, Hizmet, Kefalet, İstisna, Ölünceye Kadar Bakma, Bağışlama akdi gibi her türlü sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümü, ilgili sözleşmelerin hazırlanması, haksız fiil nedeniyle tazminat davaları, tahliye davaları, vb 

 

 

ÖRNEK KARARLAR:

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2012/963 E, 2012/4573 K, 22.03.2012 tarihli kararı:

Özet: Kira artış oranı muayyen değilse davacı alacaklı aylık kira tutarını ispatlamak yükümlülüğündedir.

 

 ...Davacı alacaklının davalı borçlu hakkında kira alacağı nedeniyle başlatmış olduğu icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edilmesi üzerine davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması, takibin devamı ve icra tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece Davanın kısmen kabulüne, itirazın 5.309 TL asıl alacak ve 94,23 TL işlemiş faiz üzerinden kaldırılmasına ve davacı lehine icra tazminat verilmesine karar verilmesi üzerine, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir...

2-Davalı kiracının kira miktarına yönelik temyiz itirazlarına gelince; Davacı 16.3.2011 tarihinde başlatmış olduğu icra takibinde aylık 1.250 TL'den 2010 yılı Kasım ayı ila 2011 Mart ayları arasındaki 5 aylık kira toplamı 6.250 TL asıl alacak ve 114,65 TL işlemiş faizin tahsili isteminde bulunmuştur. Davalı itirazında, aylık kiranın 1.250 TL değil, 1.000 TL olduğunu ve kiraları PTT ile gönderdiğini, takip alacaklısına borcu olmadığını bildirmiştir. Taraflar arasında 1.8.2007 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli kira sözleşmesi düzenlendiği, kira sözleşmesinde aylık kira parasının 1.000 TL olup, kira artışının enflasyona göre yapılacağının kararlaştırıldığı hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır. 1.8.2007 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin sonuna "kira artışının enflasyona göre yapılacağı" düzenlemesi getirilmiş ise de, taraflarca düzenlenen bu artış şartı belli ve muayyen olmadığından geçersizdir. Davacı alacaklı, aylık kira parasının 1.250 TL olduğuna ilişkin yazılı bir delil sunamamıştır. Bu durumda aylık kira parasının davalı kiracının kabul ettiği miktar olan 1.000 TL olduğunun kabulü gerekir. O halde mahkemece, aylık kira parası 1.000 TL kabul edilerek alacak miktarı belirlenmesi gerekirken, bu husus göz ardı edilerek yazılı şekilde fazla alacağa karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 2 nolu bentte yazılı nedenlerle kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 22.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar