Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Öldürme, Yaralama, Organ Ticareti, Cinsel Saldırı, Tehdit, Hakaret, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Uyuşturucu İmal ve Ticareti, Resmi Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Bilişim Suçları, Rüşvet, İftira, Yalan Tanıklık gibi Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda düzenlenen ceza hükümlerinin uygulanmasında sanık müdafii ve müdahil vekilliği

 

ÖRNEK KARARLAR:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/11064 e, 2012/2092 K,06.02.2012 tarihli kararı:

Özet: Hakaret ve tehdit suçlarında korunan hukuki değerler birbirinden farklıdır. Tehdit suçu telefonla mesaj yoluyla işlendiğinde katılan üzerinde daha fazla korku ve endişe yaratacağından, tehdit suçundan ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

 

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan 5271 sayılı CYY'nin 231/6. maddesinin (a) bendinde yazılı "kasıtlı bir suçtan mahkum olmama" koşulunun bulunmaması nedeniyle, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği belirlenerek yapılan incelemede;
Sanığa atılı hakaret ve tehdit suçlarında korunan hukuki değerler birbirinden farklı olduğu gibi, telefonla mesaj yoluyla işlenen tehdit suçunun katılan üzerinde bu şekilde işlenmesinin daha fazla korku ve endişe yaratacağı gözetildiğinde, mahkemenin tehdit suçundan alt sınırdan uzaklaşma gerekçesinde isabetsizlik bulunmadığı ve mahkemenin 08.02.2007 tarih, 578-15 sayılı kararının katılan vekili tarafından da temyiz edilmesi üzerine hükmün Dairemizin 09.10.2007 tarih, 9514-12768 sayılı bozma ilamıyla sanık aleyhine de bozulduğu anlaşılmakla bozma ilamından sonra sanık hakkında 765 sayılı TCK'nın 80. ve 81. maddelerinin uygulanmasında isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncelerine katılınmamıştır.Bozma üzerine yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün isteme aykırı olarak (ONANMASINA), 06.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.