Çalışma Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku

İlamsız ve ilamlı icra takipleri, toplu dosya takibi, kambiyo hukukundan kaynaklanan (çek,senet,poliçe) icra takipleri, haciz ve açık arttırma yolu ile ihalelere iştirak, taşınır rehni ve ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipler, kira alacağı ve temerrüt nedeniyle tahliye istemli takipler, iflas yoluyla takip, iflasın ertelenmesi, iflasın kaldırılması talepleri, iflas masasının tasfiyesi ve paraların paylaştırılması, alacaklıyı zarara sokma maksadıyla yapılan tasarrufun iptali davaları, konkordato teklifi, yeniden yapılandırma davaları
Devamını Oku
 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Yasasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, İş sözleşmelerinin hazırlanması, kıdem/ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, ücret alacağı gibi kalemlerden oluşan işçi alacak davaları, hizmet tespiti, tazminat, işe iade davaları, iş sözleşmelerinin feshi, ibraname düzenlenmesi
Devamını Oku
 

Ceza Hukuku

Öldürme, Yaralama, Organ Ticareti, Cinsel Saldırı, Tehdit, Hakaret, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Uyuşturucu İmal ve Ticareti, Resmi Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Bilişim Suçları, Rüşvet, İftira, Yalan Tanıklık gibi Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda düzenlenen ceza hükümlerinin uygulanmasında sanık müdafii ve müdahil vekilliği
Devamını Oku
 

Borçlar Hukuku

Kira, Satım, Karz, Hizmet, Kefalet, İstisna, Ölünceye Kadar Bakma, Bağışlama akdi gibi her türlü sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümü, ilgili sözleşmelerin hazırlanması, haksız fiil nedeniyle tazminat davaları, tahliye davaları, vb
Devamını Oku
 

Aile Hukuku

Boşanma, nafaka, mal rejimi seçimi ve tasfiyesi, tanıma ve babalık hükmü, yardım nafakası, evlat edinme, vasi ve kayyım atanmasına ilişkin davalar, vb.
Devamını Oku